Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Regulamin LSO Strzybnica

Regulamin Ministrantów Parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Strzybnicy
obowiązuje od 20 października 2019 r.

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii.

I. Uwagi ogólne
1. Kandydatem może zostać chłopiec, który jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole, w domu rodzinnym i we wszystkich środowiskach w których życiu uczestniczy.
2. Ministrantem, zostaje kandydat który wcześniej odbył odpowiednią formację zakończoną pozytywnym winikiem egzaminu.
3. Ministrantem starszym zostaje osoba która ukończyła klasę siódmą Szkoły Podstawowej oraz odbyła i zaliczyła odpowiednią formację.
4. Ministranci służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Najświętszy Sakrament.
5. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:
a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby tzn. długie spodnie, koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona i skarpetki zakrywające kostki
– w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki (np. Garnitur),
– kościół to nie boisko, należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.
b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla:
– kandydatów – komża i sutanka,

– ministrantów – komża, sutanka i kołnierz,
– ministrantów starszych – alba i białe cingulum,
– grupowych – alba i cingulum w odpowiednim kolorze liturgicznym,
– animatorów – alba i pas w odpowiednim kolorze liturgicznym,
c) Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie nakłada pasemek na włosy nie przebija nosa i innych widocznych części ciała. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste paznokcie i ręce).
6. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem i słuchają poleceń księdza, animatora, grupowego oraz osoby pełniącej funkcje w zakrystii.
7. Ministrantów obowiąuje zasada hierarchii oraz starszeństwa wynikająca z ilości lat będących w wspólnocie ministranckiej animator, ceremoniarz, grupowy, ministrant starszy, ministrant młodszy, kandydat.

II. Służba liturgiczna
1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego planu służb. Każdy ministrant jest zobowiązany do pełnienia służby w tym czasie. Ministrant nieobecny na służbie, zbiórce, formacji jest zobowiązany do usprawiedliwiania się animatorowi lub grupowemu w okresie do tygodnia czasu.
2. Ministranci przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy posługujący biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

5. W zakrystii przed modlitwą animator → ceremoniarz → grupowy → bądź najstarszy stażem ministrant wyznacza funkcje pełnione w czasie liturgii.

III. Modlitwa przed i po służeniu
1. Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem zachowując ciszę i skupienie wzbudzając intencję Mszy Świętej. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy lub, gdy go nie ma, najstarszy ministrant.
2. Po Mszy świętej posługujący odmawiają modlitwę, kończąc ją znakiem krzyża.

IV. 10 zasad ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się i służy jej rzetelną pracą.

V. Obowiązki ministranta
1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.
2. Uczestniczenie w służbach według wyznaczonego planu oraz dodatkowych (np. uroczystości parafialne, ślub, pogrzeb, itp.).
3. Czytanie ogłoszeń (gablotka ministrancka w zakrystii, strona ministrancka https://www.strzybni.ayz.pl/)
4. Zachowywanie ciszy w zakrystii – to także kościół.
5. Szanowanie strojów liturgicznych tzn. m.in. wieszanie w odpowiednim miejscu i dbanie ich czystość.
6. Aktywne uczestniczenie we Mszy Świętej.
7. Uczestniczenie w formacji.
8. Zamiana, jeżeli ministrant nie jest w stanie służyć na wyznaczonej służbie.

VI. Prawa ministranta
1. Do służby.
2. Do pełnienia funkcji podczs liturgii.
3. Do usprawiedliwiania swoich nieobecności.
4. Do rozwoju.
5. Do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez wspólnotę ministrancką.
6. Do służby podczas odwiedzin duszpasterskich.
7. Do zgłaszania uwag u Opiekuna bądź animatora.

VII. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków.
1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:
a) rozmowa dyscyplinująca z animatorem lub księdzem,
b) zawieszenie w prawach ministranta (czas będzie określony przez księdza),
c) ksiądz, animator, ceremoniarz lub grupowy ma prawo za niewłaściwe zachowanie podczas liturgii, wysłać ministranta do zakrystii,
d) inne środki dyscyplinujące,
e) za rażące niewypełnianie obowiązków usunięcie z grona ministrantów.
2. Za udowodnioną kradzież następuje usunięcie winnego ze wspólnoty.

VIII. Animator, ceremoniarz, grupowy
1. Obowiązkiem animatora, ceremoniarza, grupowego jest prowadzenie formacji, zbiórek, dzienników.
2. Animator, jest zobowiązany do usprawiedliwiania się Opiekunowi bądź grupowemu.
3. Stać na straży przestrzegania regulaminu.

IX.”Wolny Strzelec”
1. Nie obowiązują: V. pkt.: 1. 7. 8.
2. Nie dotyczą prawa: VI. pkt.: 3. 6.

X. Punktacja

Rodzaj Służby

Obecność

Nieobecność

Niedziela

1

-5

Tydzień

2

-4

Zamiana (otrzymuje punkty ten który się zamienia, a nie ten który chce się zamienić)

1

-1

Msza Święta szkolna / młodzieżowa

3

0

Zbiórki

2

-5

Formacja

2

-5

Nabożeństwo obowiązkowe

2

-1

Nabożeństwo dodatkowe

3

0

Ślub

3

-6

Pogrzeb

5

-10

Punkty dodatkowe

Wyrzucenie z zbiórki

0

-10

Ministrant miesiąca w  grupie

10

0

Rekolekcje

do 20

0

Dodatkowe zadania

do 20

-20

Zawieszenie

0

-50

W wakacje, ferie punktacja dodatnia liczona podwójnie (x2)

XI. Postanowienie końcowe
1. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie należy stosować zwyczaje wspólnoty.

2. Sprawy sporne rozstrzyga animator, a znaczniejsze Proboszcz i Opiekun.

3. We wszystkich sprawach Proboszcz, Ksiądz Opiekun oraz inni kapłani mają decydujące zdanie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 października 2019r.

Krótkie Ogłoszenia

Tydzień IV:
(01.08.-07.08.)
6.00. – gr. IV
8.00 – gr. V
9.30 – gr. VI
11.00 – gr. I
12.30 – gr. II
17:00 + 16:15 – gr. III
______________

W tygodniu prosimy przychodzić przynajmniej raz na służbę wieczorną oraz raz na poranną.

______________